17/1/17

Rebeca Baceiredo: "Normalízase o feminismo pero dende o enfoque liberal, o amparado polo medios e o interiorizado polas mulleres"

 © Rebeca Baceiredo

"Intentar "entender a que responden os movementos zigzagueantes nas emancipacións das subalternas e por que consentimos ás veces determinados patróns de comportamento ou por que nos fai dano reproducilos e somos castigadas se non o facemos". Este é o obxectivo ao que responde o novo libro da ensaísta Rebeca Baceiredo, 'Oiko-nomía do xénero. Relato das clausuras' (Axóuxere), que afonda nalgunhas cuestións xa tratadas pola autora en 'Capitalismo e fascismo' (Euseino), e das que tamén se ocupa no seu primeiro poemario, 'O canto da Sibila' (Galaxia).

O libro preséntase como unha revisión do “mito explicativo” do patriarcado como un feito natural a partir da análise do xénero como función subalterna. Cal é a orixe do libro? Cal é o seu obxectivo? 

Pretende revisar o mito explicativo patriarcal e liberal. As orixes do libros son sempre, para min, ‘encontros’, algunha experiencia que organizar. Nalgún momento tiven a necesidade de explicar a que respondían comportamentos que nun principio semellan naturalizados pero que cando se acentúan, cando aparece a súa estridencia, aparece a súa patoloxía, que é patoloxía social, é dicir, propios dunha sociedade patolóxica.

 Era unha cuestión persoal e unha cuestión política, se cabe a distinción, porque durante os anos da crise si observaba regresións sociais, cotiás, no tema de xénero: tiña a sensación de que a sociedade se facía aínda máis conservadora e retrógrada que cando eu crecín, a pesar de ter conciencia sempre das limitacións –e agresións- cotiás que me impuña o xénero feminino.
"Durante os anos da crise si observaba regresións sociais, cotiás, no tema de xénero: tiña a sensación de que a sociedade se facía aínda máis conservadora e retrógrada"
Porén, a medida que me achegaba ao tema, observaba ata que punto non só respondían a un patrón sociolóxico, senón que tiñan profundas raíces antropolóxicas, e o paradigma liberal que pretende, máis que explicar, canalizar e capitalizar o feminismo, non me ofrecía respostas. Ademais, precisamente durante ese proceso atopei na biblioteca o libro Familia e capital, do profesor Carlos Allones, que expón o proceso de sometemento das femias nos homínidos e o cambio de réxime que se daría no capitalismo. 

O obxectivo, por tanto, era intentar entender a que responden os movementos zigzagueantes nas emancipacións das subalternas e intentar entender por que consentimos ás veces determinados patróns de comportamento e por que reproducimos outros ou por que nos fai dano reproducilos e somos castigadas se non o facemos.
"O obxectivo, por tanto, era intentar entender a que responden os movementos zigzagueantes nas emancipacións das subalternas"
Confúndese, explicas, o que é construción social co “natural”. De que maneira, nese proceso, o suxeito “muller” é despoxado de ser, concibido segundo unha definición que debe cumprir, como xénero, como categoría, como obxecto para o suxeito “home”? 

Si, na Modernidade algúns falan do salto espúreo que se dá do ser ao deber ser, é dicir, de como a partir dunha orde lóxica se presupón unha orde moral, mais este circuíto é móbil e bidireccional. Así como son as cousas, deben ser, e como deben ser así, son. Polo tanto, as formas de organización social empápanse dun universalismo e necesariedade para xustificarse: dise que é biolóxico, irreversiblemente determinado -só reversible nese nivel, logo-, o que é meramente cultural.
"Dise que é biolóxico, irreversiblemente determinado -só reversible nese nivel, logo-, o que é meramente cultural"
No caso do xénero isto é flagrante, porque para empezar xa se parte da confusión -ou permeabilización- entre sexo e xénero, así que a adscrición de toda a normal social á condición biolóxica é inmediata. E segundo a fórmula social que é o patriarcado, e concretamente na variante occidental, as mulleres non é que foran despoxadas do ser, é que lles é inaccesible por definición. 

Obviamente nos procesos de opresión primeiro vaise dando a subordinación material e esta é acompañada dun relato que a ampare e lexitime: entón, son desposuídas das súas vidas e aparecen como desposuídas do ‘ser’ e (non) sendo máis que as normas morais que deben cumprir, que as recortan segundo o patrón. As mulleres, logo, non son substancia primeira, en termos aristotélicos, non son concretas, singulares, con dereito a expresarse cada unha na súa diferenza, non son suxeitos, logo.
"Segundo o patriarcado, as mulleres non é que foran despoxadas do ser, é que lles é inaccesible por definición"
Deben existir, entón, cumprindo só as funcións sociais que lle son encomendadas, non pola natureza, senón pola norma social. Tal norma social, cando a ontoloxía permitida para elas coincide con tal mutilación, precisa transmitir patrimonio a través de liñaxes masculinas, que posúen tal patrimonio. Así que o seu papel é de instrumento reprodutor e de coidado, das crías e desa propiedade. Son criadas, aínda que ás veces estas infradimensións femininas se distribúen segundo as clases sociais, claro.
"O papel das mulleres é de instrumento reprodutor e de coidado, das crías e desa propiedade"
Son todas, en calquera caso, obxectos, non-ser que complementa a vida dos suxeitos, é dicir, ‘constrúense’ a medida das necesidades do suxeito: non é que o suxeito se xere con respecto ao obxecto, ao Outro, senón que ese suxeito é o que modela, pre-concibe ao Outro. Así permanece na filosofía a construción dialéctica do suxeito, isto é, o suxeito como subxectividade dialéctica, que é, que existe, grazas a unha negatividade que ese Outro, que é estrutural, claro, e que coincide con todas as subalternidades. 

Mais a muller como obxecto, como a primeira forma de propiedade, xa estaba ben apuntado por Marx e explicado po Engels. O que pasa é que na interiorización e aplicación do pensamento marxista por parte de suxeitos producidos no patriarcado, ese aspecto neutralízase, así que cando as mulleres, por fin, ocupan as universidades, os centros de coñecemento, proseguen coas liñas abertas ao principio deste paradigma epistemolóxico.

A mitoloxía, comentas, opera como ideoloxía, superestrutura. Da divindade entendida como potencia de fertilidade pásase á fertilidade vinculada á figura da nai, para rematar na divindade masculina, e subordinada a ela a figura da maternidade. Que papel xoga a mitoloxía grega nese proceso? 

Os mitos son explicacións do mundo, son relatos que se presentan como interpretacións. Mais o que é interpretación pasa a ser asimilado como verdade por adecuación, como ‘verdade verdadeira’, como iso que coincide co real. Así é como a superestrutura é capaz de lexitimar e manter a infraestrutura. Entón, neste ámbito hai unha progresión nos arquetipos, nas formas e funcións das mulleres, representadas nas esferas das divindades. Mais sempre as novas culturas dominantes converten os deuses das culturas vencidas en demos.
"Sempre as novas culturas dominantes converten os deuses das culturas vencidas en demos"
Así, en Grecia, que é onde situamos o xiro máis visible, ou un dos fitos que neste terreo nos achegan máis ao punto no que estamos, pois forma parte da nosa historia, toda a instancia transcendental que producía a vida e que, como tal, non ten morphé, pois non é realidade, senón aquilo que a permite, pasa a estar representada por Dioniso. Son as bacantes as que veneran a Baco. Son as mulleres as que pertencen a esa zona ontolóxica –observada como perigosa e non existente, pois o existente ten morphé, forma- e a ese pasado soterrado. 

Porén, neste tránsito que se está a dar, aínda se recoñece, aínda é asumido como polo do real ao que non se pode escapar. Optan por Apolo, pero non poden evitara Dioniso e resolven coa areté, cunha xusta medida, claro, cunha perfecta distribución das funcións e espazos, entre Apolo e Dioniso, entre as mulleres e os homes. Ora ben, na sociedade cristiá iso destérrase e representa o puramente diabólico, as forzas do mal.

En paralelo, prodúcese unha progresión ascendente na propiedade privada de recursos, entre os que se atopan as propias mulleres, tratadas como tales, como mercadorías. As mulleres van sendo recluídas no espazo doméstico.  De que maneira o ollar a outras culturas parece indicar que en sociedades estratificadas onde grande parte dos recursos son particulares o status da muller é subalterno, ao pertencer á esfera do doméstico, do privado? 

Pois se nos remitísemos só á nosa cultura ou historia, historia como relato, tamén, claro, non poderiamos establecer como dato de análise o común, ou resultaría máis complicado, porque predominou a propiedade, porque a propia historia comeza coa noción de propiedade, e porque do relato entendo que se desterraron exemplos de xestión comunal.

 Pero ao observar outras formas de sociedade e, polo tanto, outras formas de xestión dos recursos máis alá das coñecidas ou das ofrecidas como hexemónicas na historia occidental é posible propor, no proceso epistemolóxico, ese factor e poñelo en relación con outros, coma o papel das mulleres -a existencia ou non de suxeitos subalternos, logo- e ver que sucede. E o que parece suceder é que cando a noción de propiedade, que ten que ver co dominio e non co dereito (ius), é que non se dominan a outros seres-obxecto -se dominas a un ser deixa de ser-, isto é, que non aparecen as mulleres como subalternas, porque non son consideradas obxectos dos suxeitos.
"Nas sociedades nas que a propiedade está tipificada e tende a ser altamente particular ou privada e, ademais, a transmisión é patrilineal, as mulleres son os corpos reprodutivos"
Así, nas sociedades nas que a propiedade está tipificada, tende a ser altamente particular ou privada, e ademais, a transmisión é patrilineal, as mulleres son os corpos reprodutivos, os corpos que conteñen, digamos, a sexualidade complementaria ao suxeito que debe perpetuarse. 

Ademais de perpetuarse, ese suxeito tamén quere pasalo ben, entón dispón doutras mulleres para a sexualidade sen fins reprodutivos, meramente lúdicos. É dicir, as sociedades que precisan manter tales funcionamentos económicos a base da distribución e organización dos corpos das mulleres como instrumentos da orde social, do espazo cívico, que é masculino, son patriarcais.

Co capitalismo nace a propiedade privada, que vai alén da propiedade particular. Todos os individuos son unidades de produción, capital, despoxados do seu status ontolóxico, é dicir, o ser pasa a estar ao servizo da produción. En que sentido muda a dominación sobre as mulleres co capitalismo, ao ser consideradas propiedade?

As mulleres xa son consideradas propiedade antes da aparición e da imposición do capitalismo, o que muda é a fórmula do contrato social. Antes pertencen ao Pater Familias e son representadas por el ante a comunidade e el é responsable delas. No capitalismo os suxeitos ceden a súa soberanía ás novas institucións políticas, os Parlamentos, que representarán a eses suxeitos, din. 

Así que como elas non son suxeitos pasan a non estar representadas por ninguén: antes non estaban representadas en tanto que suxeitos, senón en tanto que propiedades das que os suxeitos, obviamente, se teñen que responsabilizar fronte aos demais membros do grupo, e agora pasan a unha sorte de limbo, porque os seus representantes xa non se representan a si mesmos e a institución que os representa está máis lonxe: o exercicio do poder afástase delas aínda máis.
"As mulleres xa son consideradas propiedade antes da aparición e da imposición do capitalismo, o que muda é a fórmula do contrato social"
Por outra banda, todos os individuos produtores teñen o dereito a vender a súa forza de traballo, dinlles, isto é, a venderse, a vender o seu ser, porque a forza de traballo é o seu tempo e a súa enerxía, así que o ser é mercadoría coa que tes, din, a liberdade, a posibilidade de conseguir cartos para sobrevivir. 

Pero durante o inicio do capitalismo, en realidade, prohíbese o traballo feminino, de xeito que tal posibilidade é só para os varóns e, iso si, obrigatoria para aquelas féminas que non dediquen o seu ser ao seu mandato biolóxico, a saber, a reprodución. Está claro, logo, que elas non entran nese contrato social que non só as exclúe, coma os anteriores, senón que as volve desposuír ontoloxicamente: carecen de ser que vender, de soberanía que ceder.
"Durante o inicio do capitalismo, en realidade, prohíbese o traballo feminino"
Isto ten que ver co organización vertical dos afectos reactivos, para que a frustración inevitable do ser asfixiado se dirixa cara abaixo na pirámide: así é como o problema da estratificación social se canaliza cara a cuestión de xénero e son elas as escravas dos escravos e as que teñen que sufrir a angustia violenta dos angustiados.

Na modernidade xustifícase a dicotomía de xénero a través do esencialismo biolóxico. Se no modelo aristotélico o home era o modelo do que o resto dos seres eran versións imperfectas, no século XVIII os dous sexos están claramente diferenciados, nunha identidade sexual dual, sen fisuras. O matrimonio regula o patrimonio e a orde social, na que cada un debe cumprir co papel para que está socialmente programado. De que xeito toda esta estrutura favorece a violencia de xénero?

A violencia de xénero, igual que a racial, proviría, polo tanto, desa canalización da angustia cara os seres máis débiles estruturalmente -isto é, que son situados nos postos máis débiles da estrutura social-. Pero non é nada novo. E tampouco é que se fagan máis ríxidas as funcións sociais, pero si as determinacións dos seres: son presentados como inamovibles, pois as esencias, o ser-positivo, determina e limita as posibilidades da túa existencia dun xeito aínda máis restritivo.
"Todos son violentados, pero sinalan ben: as que deben ser observadas e xulgadas son elas. E eles son responsables disto perante as institucións"
Pero é que existe presión para a domesticación das mulleres, e para iso séguese apelando ás masculinidades, que deben ser tales e, polo tanto, deben someter ás que non se someten, pois teñen que cumprir a súa función social en pax. A violencia que os novos poderes están exercendo sobre a poboación para impor unha nova orde, facendo uso de poderes antigos, tamén, organízase perfectamente. Todos son violentados, pero sinalan ben: as que deben ser observadas e xulgadas son elas. E eles son responsables disto perante as institucións.

A inicios do séxulo XX comeza a mostrar o xénero como mascarada. O desexo feminino xa non pode ser negado, pero é canalizado cara ao matrimonio como forma “normal” de satisfacción, mentres se segue rexeitando por exemplo a lesbianas e solteiras. A través, en parte, dos medios de comunicación, xéranse modelos de subxectivación aparantemente máis flexibles, mais salvando o patriarcado. É cando a muller se volve esposa e consumidora, alentada polas revistas “femininas”). De que xeito se salva, deste xeito, o patriarcado, malia a mudanza que supón a incorporación masiva da muller ao mercado laboral na I Guerra Mundial?

Simplemente o sistema económico queda sen corpos produtivos e permite que algún dos reprodutivos se trasladen á esfera de produción. E isto vese como un avance porque mesmo nalgunhas liñas da tradición marxista, non en todas. A emancipación da muller é posible cando se lle permita vender a forza de traballo, isto é, o seu ser, a cambio dun salario, de cartos para vivir nunha sociedade capitalista, é dicir, para ser autónoma co instrumento que se precisa neste tipo de economía.

Ademais, aparece como un paso á esfera pública, aínda que non é ao espazo político da soberanía, senón económico, de produción, concretamente. Isto, obviando toda a presión social en contra que enfrontaban, á vez que eran empurradas a facelo. É preciso manter o double bind, as exhortacións contraditorias, porque precísanse corpos produtivos dentro da poboación civil pero tamén, dicimos, reprodutivos.

No capitalismo posindustrial, o grado de interiorización do poder é máximo. (Falabas diso en ‘A revolución non vai ser televisada’). A partir dos 50, a dicotomía extrema na produción da subxectividade por xéneros parece suavizarse. Mais os corpos das mulleres seguen sen pertencerlles e xa non importa tanto diferenciar “decentes” de “putas”, porque son todas “putas”, mercadorías, obxecto de consumo. Os corpos son hipersexualizados. As mulleres, educadas sobre o sentimento de culpa e de autoaniquilación, seguen sen responder á “morphé” pautada. O erotismo pasa pola dominación. De que xeito isto é base para a cultura da violación?

Todas as mulleres foron, na historia dos patriarcados, potencialmente ‘putas’, porque nelas está o xerme do mal, é dicir, do desexo -que se esperta no suxeito-, da sexualidade -á que son reducidas nestes parámetros antropolóxicos-. Así que hai que coidar que sexan decentes, hai que observalas sempre e controlalas, para que cumpran o deber-ser determinado pola natureza do ben que coincide coa orde social, claro. Agora todas somos putas porque todas potencialmente podemos dispor da nosa sexualidade e ofrecela non só as prostitutas.
"Todas as mulleres foron, na historia dos patriarcados, potencialmente ‘putas’, porque nelas está o xerme do mal, é dicir, do desexo"
Por iso temos que demostrar, para ser ‘mulleres’, que dispomos da nosa sexualidade para ofrecela e, á vez, que somos decentes. Isto volve ser un double bind, unha contradición que provoca afectos negativos para a persoa: psicoloxicamente estará confusa e materialmente non vai conseguir as cousas que se supón que temos que conseguir as mulleres, a saber, unha vida emocional exitosa. 

Mais, en xeral, os enunciados que recibimos para moldearnos presentan moitos tipos de imposibles, así que fronte á imposibilidade de ser -nunha sociedade que apela incesantemente á posibilidade e liberdade de ser-, unha sente a enerxía vital introxectada, revirada cara si, cara Tánatos, cara a morte. E esta autoaniquilación, esta anulación do ser que se sente -e que se sente merecer-  acentúa o estadio ontolóxico de obxecto, á vez que forma parte do mecanismo psico-social para que se dispara cando non o fas ben...

Ese xogo entre o impulso vital, chamémoslle Eros en tanto que xa está tipificado na forma de desexo sexual, e a violencia, Tánatos, isto é, non a tendencia cara a destrución, senón o instinto destrutivo que sente a enerxía vital atada e revirada cara si, sostén todo o aparato económico que se mantén en torno ao sexo. Como partimos dunha concepción ontolóxica de suxeitos dialécticos, logo, excluíntes, que posúen poder -non potencia- que debe ser exercido ou anulado, cedido, vencido, calquera acto compréndese como unha loita na que vence un ou outro.
"A violación, a cultura da violación e a cultura mesmo da violación ao corpo xa morto só é o patrón social perfectamente materializado"
Mais tal loita non é entre iguais, pois á subxectivación masculina segue a ser a do suxeito e ten poder e ten que exercelo, para ser, mentres que a feminina segue a ser a do obxecto, aquilo que é posuído, dominado. Así que tal dispositivo enchoupado de infinitas voltas de represión por estimulación só pode dar como resultado unha sexualidade entendida como o dominio do suxeito sobre o obxecto: a violación, a cultura da violación e a cultura mesmo da violación ao corpo xa morto só é o patrón social perfectamente materializado.

Na dobre captura neoliberal, o homo oeconomicus só ve no Outro unha propiedade para usar e desbotar. Nas clases baixas, homes e mulleres son escravos, e as mulleres escravas dos homes. Nas altas, eles son neoescravos e elas, presionadas por achegarse á súa “esencia” biolóxica, renuncian á esfera da produción para ocuparse só da reprodución, de ser nais “perfectas”. Mais, como situarse fóra deses espazos marcados, da lei heteropatriarcal? Quero dicir, non aprecias que haxa cada vez máis mulleres que estean conseguindo saír deses camiños prefixados?

Non sei se hai máis mulleres agora en posicións de (re)acción. Penso que esas estruturas de pensamento lineais deben ser bastante escatolóxicas. Supoño que sempre houbo mulleres, suxeitos subalternos, resistindo. O que si que creo é que, á par da salvaxe regresión en termos de xénero das últimas décadas e en concreto do último lustro, o feminismo como epistemoloxía, mesmo foi quen de responder, de saber propor socialmente o cuestionamento da mirada, da lectura das cousas.
"Non sei se hai máis mulleres agora en posicións de (re)acción. Penso que esas estruturas de pensamento lineais deben ser bastante escatolóxicas"
Pero á vez que isto sucede, á vez que ao sistema lle interesa manternos en posicións máis reprimidas e á vez que as subalternas rexeitan tales adxudicacións e loitan contra elas, porque esas adxudicacións non son só ontolóxicas, son sociais, afectan ao desenvolvemento da vida cotiá, á vez que esas dúas forzas se enfrontan, o propio sistema captura o que pode da forza que se opón a el. Así, en tal negociación forzosa, normalízase o feminismo pero dende o enfoque liberal, ese é o permitido: o amparado polo medios e o interiorizado polas mulleres.

En ‘Capitalismo e fascismo’ propoñías “xerar un patrón emocional diverxente ada produción e control que establece o capitalismo sobre o campo emocional dos corpos”. Unha ontoloxía acompañada da ética de mínimos de Foucault: nin dominar nin ser dominados. “O acontecemento que mude a situación está latexando”, dicías, e “a revolución está pousada nos corpos, só hai que saber espertala”. Como activar todo isto para mudar as relacións de xénero?

Quería dicir que se trataba, ao modo estoico, de facer lecturas dos acontecementos, saber ver nas cousas que acontecen, moitas veces sen que poidamos facer nada fronte a iso, unha lectura distinta delas e extraer con ela as posibilidades de subverter a orde presentada como lóxica. Hai unha crise e revitalízase o pensamento de esquerdas e volvemos nomear o capitalismo, e volve existir como sistema entre outros moitos, e deixa de ser a necesaria orde económica da posmodernidade. Dáse unha regresión de xénero e deixamos de dar por sentadas determinadas preconcepcións e desexos e de novo cuestionamos a orde e actualizamos os recursos conceptuais para pensala e pensar outras.
"Mais no día a día, no concreto, aplicaría a ética de mínimos, nin dominar nin ser dominada"
Mais no día a día, no concreto, aplicaría a ética de mínimos, nin dominar nin ser dominada: non ser dominado por outro nin por ti mesma a través dos desexos transcendentes que te afastan do desexo inmanente que é o teu ser e que son impostos polo patrón social. Para iso hai que mirarse por dentro e ir desfacendo o pregamento ontolóxico, ben dobrado segundo as formas hexemónicas.

Neste mesmo libro, comentabas como o capitalismo regula o sexual, as prácticas, os gustos, e precisamente por iso intensifícao, pero produce máis desexo só para canalizalo cara ao consumo. A muller esposa encárgase dos coidados, a prostituta de satisfacer as necesidades sexuais desprazadas, sobrecodificadas e mercantilizadas e as escravas, en forma de servizo, de coidar do fogar. Os medios de masas fan pasar por aparencia de poder as actitudes nas que as mulleres se mostran nun rol receptivo, pasivo, mais nunca como suxeito de desexo. Todo isto ten que ver cunha “cadea de microfascismos” que asegura o mantemento do poder ao enfrontar os oprimidos entre si. En que sentido, pois, o capitalismo é identificable co fascismo, en canto ás relacións de xénero? 

Hai forzas que son reactivas pero preséntanse como activas, iso é o que pasa co aparente empoderamento sexual das mulleres no main-stream. Realmente é o rol tradicional da prostituta que se ofrece, mais ao carón aparecen as noivas namoradas ou doídas. Para eles, os modelos virís. Isto reproduce a estrutura microfascista por definición: preséntase a fortaleza e a independencia como modelo para as masculinidades e a dependencia como modelo para as feminidades: elas precisan de algo máis que a si mesmas, para ser, precisan conseguir un home a base de crer que dispoñen da súa sexualidade ou a base de someterse ao desexo e vontade del, o que é tamén un micropoder.
"Hai forzas que son reactivas pero preséntanse como activas, iso é o que pasa co aparente empoderamento sexual das mulleres no main-stream"
Quérese representar -e ser quen de conseguir- parella, o modelo social do matrimonio, heterosexual, en principio. Aínda que, no polo progresista do capitalismo, o matrimonio homosexual tamén se inclúe, porque ao fin ao cabo mobiliza cartos, xera beneficios e organiza a función patrimonial. Por outro lado, nun dispositivo ontolóxico no que os suxeitos, homos aeconomicus, deben competir entre si polas recursos vitais, o grao de ansiedade, insatisfacción, inseguridade, malestar,... é altísimo e, segundo os patróns de comportamento e as estruturas sociais e ontolóxicas, vaise descargar tal violencia estrutural sobre elas. Os homes son educados para reafirmarse (de aí o man explaining), as mulleres son educadas para cuestionarse  (ou reafirmarse a través da mirada do suxeito, para que a constrúa como suxeito residual).
"Os homes son educados para reafirmarse, as mulleres son educadas para cuestionarse ou reafirmarse a través da mirada do suxeito"
Penso que a distinción de xénero se acentúa en determinados períodos económicos e que se suaviza noutros, en función das necesidades, pero que de momento non ten moitas posibilidades de erradicalo: por unha banda, podería ir seguindo esa liña aplicando tecnoloxía aos modos de reprodución, ata afastala dos corpos, de xeito que os corpos sexan, simplemente unidades de produción androxeneizadas. Especulo. Mais o sexo xera moito capital, moito beneficio, así que de momento non creo que teñan présa. Ademais, a sexualidade, diciamos, póñena da man coa violencia, outra grande fonte de recursos económicos -e de control social- para o  poder. Isto é, creo que a opción tecnolóxica, non sei, só podería ser nun estado de pax, nun ‘mundo feliz’ distópico.

En realidade, hai unha continuidade entre todo o que tes escrito, desde ‘O suxeito posmoderno’ e ‘(repeat to fade)’. O teu primeiro poemario, ‘O canto da Sibila’, sitúase nesa mesma senda de derrubar o suxeito monolítico, de invocar a multivocidade, as voces, as palabras agochadas. Por que escolliches a figura Sibila como metáfora? -Aínda que a leves ao que é o terreo da túa filosofía, esa revisión da construción do suxeito, guiada pola filosofía de Deleuze-.

A Sibila, e calquera oráculo, non fala dende ningún eu, ofrece un signo, un diagrama-acontecemento no que o consultante está ou estará inserido. O acontecemento signo existe na multiplicidade, contena sen reducila nin totalizala, porque se incardinará con outros acontecementos, isto é, son estruturas abertas e móbiles. Para chegar a ese substrato ontolóxico é preciso ir deixando a zona de consciencia do eu, observar ao eu é outro, e a todos os outros que están en nós, os desexados e os non desexados, os que nacen do noso desexo e vontade e os que nos colonizan.

Entón, a Sibila ten un falar gutural, case, no límite da linguaxe, da linguaxe civilizatoria, do mundo material e cotiá, e por iso é interpretada polos sacerdotes: traen ao mundo a virtualidade que emana da boca dela. Iso ten unha lectura política, claro: a Sibila xa vive nun mundo patriarcal, as mulleres non pertencen á esfera social, á civilización, delas, volvemos dicir, é o informe, e por iso lle corresponde o contacto co sagrado. Pero despois as Sibilas son directamente ridiculizadas. Entón, pode aparecer como a recuperación da propia voz, que non se civiliza nin se interpreta a si mesma -non o precisa-, que permanece nas súas rexións pero que invita a achegarse a elas.
"A Sibila xa vive nun mundo patriarcal, as mulleres non pertencen á esfera social, á civilización, delas, volvemos dicir, é o informe, e por iso lle corresponde o contacto co sagrado"
“rompo un ovo para salvar outro/ abandono, voluntaria, a zona de confort/ rompo os meus límites/ e retírome, larva, a recoller a toda a vida/ en min/ para a seguinte explosión”. Estes versos poden facer pensar nesa revolución pousada nos corpos da que falabas ao final de ‘Capitalismo e fascismo’. Noutra entrevista na que falabamos de ‘A revolución non vai ser televisada’ comentabas que o escravo ten que determinar deixar de selo e asumir as consecuencias. Como conectan estes versos de ‘O canto da sibila’ con estas dúas reflexións deses dous outros libros teus?

É o exercicio, a vontade, de cuestionar a estrutura que nos constitúe a base de comportamentos naturalizados, a necesidade de levar ao límite o acontecemento ou a súa lectura, para que non se converta nun territorio máis co que engordar o eu, pagado de si, que xulga ao mundo crendo que o seu xuízo é síntoma de liberdade.

Tamén era literatura ‘E meterei a miña Lei no seu peito’. “Ela renuncia ao contrato das convencións a arrinca a liberdade do muro, a liberdade obtida ao asumir as consecuencias do decidido”. Semella que este libro tamén se enfronta á subalternidade das mulleres, á lei patriarcal. (Parece revisar, por exemplo, a construción social da idea do amor). Como se relaciona este libro con ‘Oikonomía do xénero’?

Sempre vin '(repeat to fade)' e 'E meterei a miña Lei no seu peito' como literatura. Ben, por unha banda, na enunciación que propós está a onto-ética da que falamos: asumir as consecuencias do exercicio da nosa liberdade é o que non queremos. O escravo sométese porque pensa que vai conseguir o que desexa, así, e desexa, claro, o que está pautado. Neste caso concreto: as escravas, as mulleres do patriarcado, sométense porque entenden que así é como se consegue o amor, que é o que hai que conseguir, o amor do amo, do home.
"As escravas, as mulleres do patriarcado, sométense porque entenden que así é como se consegue o amor, que é o que hai que conseguir, o amor do amo, do home"
E realmente deséxano, porque é o que nos determinan desexar. Se a escrava pretende liberarse, primeiro, vai sufrir as consecuencias que o amo -o particular e o social- vai exercer sobre ela, vaina castigar: o castigo sempre consiste nunha violencia, máis ou menos intensa, sobre alguén a quen se infantiliza -ata a reificación-. Por iso os escravos non se rebelan, porque hai un prezo que pagar, claro que si. Van gañar a liberdade, pero que é a liberdade nun mundo de desexos que non podes conseguir con ela, que con ela perdes? Desexo -transcendente, codificado- ou liberdade? Desexo, din. Que fago coa liberdade, estar fóra do mundo e sen gratificación? Pero os enunciados do poder evitar ese grao de reflexión, basta con considerar a liberdade como a posibilidade –flotante- de conseguir nalgún momento os desexos pautados. Así non hai conflitos."                     (Entrevista a Rebeca Baceiredo, Montse Dopico  , Praza Pública, 13/01/17)

16/1/17

Descubren que la verdad importa... cuando un ser ficcionado ha llegado a la presidencia de la nación verdadera

"Recordarás cuándo empezamos a hablar de la verdad. Era el año 2001 y yo estaba escribiendo mi primer diario sobre los diarios. 

Llevaba como armas seminales Los verdaderos pensadores de nuestro tiempo, de Guy Sorman, un libro casi remoto del que oí hablar por primera vez a Sergio Vila-Sanjuán, que ya desde joven había leído a los verdaderos; Verdad y mentiras en la literatura, de Stephen Vizinczey, el libro del incendio (ardí vivo con él y sería el que salvase del tópico) e Imposturas intelectuales, de Jean Bricmont y Alan Sokal, los únicos autores que han entendido sin cuento la verdad de la mentira.

Desde hacía tiempo daba clases en la universidad. Cuando el primer día le decía a los niños que la verdad existía y que era una, aunque puede que rota en múltiples trozos (Josep Carner), contestaban que en todas las otras aulas les habían dicho lo contrario. Y eran clases de periodismo. 

En cuanto al ambiente intelectual, qué decir. Lo más fino que oía al pasar era positivista ilógico. Pero los epítetos derivaban rápidamente hasta el realista ingenuo. Y al cientificista. El de esta palabra era un momento mágico: '¿Y cómo creéis que pueda darse un exceso de ciencia?, replicaba en subjuntivo'. 

Los jóvenes profesores de literatura se apretaban una espinilla y fluía el pus del psicoanálisis. Citaban a Feyerabend los días pares y a Kuhn los nones, y remataban, barriendo para su polvorienta casa: 'La ciencia es solo otro relato más'. La verdad era entonces una grosería intelectual y un rasgo sospechoso y desagradable de rigidez ética.

No tuve más remedio que empezar a fortificarme. Entre los primeros estuvo Plantar cara, de Steven Weinberg: mientras lo leía me sentí como un fanático cuyo equipo está destrozando al contrario. Y Quine (La búsqueda de la verdad): fui hasta él como el que busca un experto en resistencia de materiales.

 Bastaba que un libro llevara la palabra verdad para llevármelo y así supe quién era Rudiger Safranski (¿Cuánta verdad necesita un hombre?), lo que no fue enteramente imprescindible. Entraba y salía varias veces al día de Steven Pinker y La tabla rasa, uno de esos pocos libros que son una biblioteca. 

El libro que más lamento haber perdido fue Consilience, de Edward Wilson, que olvidé, apenas mediado, en un avión, y la rabia aún me ha impedido retomarlo. Leí El olvido de la razón y conocí a Juan José Sebreli, un héroe argentino: defender allí la verdad es especialísimo. Yo no lo sabía entonces pero el Bernard Williams de Verdad y veracidad es un clásico calmado, profundo y ecuánime. No desdeñaba los catálogos. 

El mejor, el de Simon Blackburn, La verdad. Guía de perplejos. Pero también leí con cuidado y discusión a Michael P. Lynch, La importancia de la verdad. Para una cultura política decente. El misalito de Harry G. Frankfurt, Sobre la verdad, casi me gustó tanto como su On Bullshit; y me pareció que Mentir, de Sam Harris, era un maravilloso guión para Frank Capra

A veces hacía descubrimientos extraordinarios: John Weigthman, que denunciaba el momento en que Francia pasó del 'ce qui n'est pas clair n'est pas français' al 'c'est qui n'est pas un peu obscur n'est plus vraiment parisien'. En 1989, había escrito un ensayito sobre Michel Foucault, donde se adelantaba a la demolición que luego practicarían Bricmont y Sokal. Pero lo insuperable fue saber, años después, que Vizinczey le había escrito una necrología precisa y conmovedora.

 A los fantomas que me hablaban de la verdad poliédrica les endilgaba Montaigne: 'Si como la verdad, la mentira sólo tuviera una cara, lo tendríamos más fácil, pues tomaríamos por cierto lo opuesto a lo que diría el mentiroso.

Pero la otra cara de la verdad tiene cien mil formas, y un campo indefinido'. Y a los habituales que señalaban el sexo y el dinero los desengañaba fulminante con la primera frase de El conocimiento inútil, de Jean François Revel: 'La primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo es la mentira'. No olvidé clavar la estaca en el corazón del demonio literato. 

Conseguí que mis amigos de Espasa tradujeran Contra la imaginación, aquel libro de Christian Donner del que me habló por vez primera Vicente Verdú a la vuelta de un viaje a París. Y aún hoy pienso que el libro más útil de Christopher Hitchens es La victoria de Orwell.

Esta fortificación, de la que habré olvidado más de una tronera, me ha permitido resistir con cierta veteranía el último embate digital contra la verdad. Su lanzada es simple y de veras orwelliana: la verdad es la mayoría: un acto de fuerza. Celebro, sin embargo, que alguna reacción se esté produciendo. La directora del Guardian, Katharine Viner, ha escrito un artículo muy, muy largo y bienintencionado: Cómo la tecnología ha alterado la verdad.

 Me has de perdonar la debilidad pero leía algunas frases con efecto eco: 'Cada vez más, lo que se considera un hecho no es más que una opinión de alguien que la siente como verdadera'. 'Los hechos y la información contrastada son esenciales para el funcionamiento de la democracia; y la era digital lo ha hecho, si cabe, incluso más evidente'. Y esta, sobre todo: 'La verdad es una lucha'. 

A los pocos días escribía Roger Cohen en el Times: Trump y el fin de la verdad. El sujeto es importante: tampoco Viner habría escrito sin el Brexit. Cohen decía cosas elementales y sensatas. Y se había animado a hacerlo con este párrafo sobre el escritor asediado de mentirosos: 'La escritura en un ambiente así es como encarar un vendaval en canoa. Pero, mientras las palabras todavía tengan algún significado, ahí va'.

El que dos periódicos tan importantes, y claves del mainstream anglosajón, reaccionen contra la mentira es una buena noticia. Sobre todo si supone un punto de inflexión. Durante años esos periódicos flirtearon con los mentirosos y su discurso, y redujeron a una marginalidad elitista a muchos de los autores que cita esta carta. 

Eso por ceñirme a los periódicos anglo: sería cruel consultar la hemeroteca de cualquier periódico español, francés o italiano. Busca en la del Times esa línea que va de Jacques Derrida hasta Tim O'Reilly, rastrea el impacto de la cultura devastadora de la deconstrucción y compara la audiencia de los posmodernos con la de los brights. Revisa hasta qué punto en los últimos veinte años del Guardian su exdirector Alan Rusbridger opuso la superstición digital a los balances, la mentira a la verdad. 

Entre lo más inexplicable del periodismo es cómo celebra las andanzas de seres ficcionales en fondo y forma. Hasta que uno de ellos ha amenazado con encaramarse a la presidencia de la nación verdadera."                 (Arcadi Espada, El Mundo, 07/01/17)

12/1/17

La mayoría de alimentos “saludables” que tu hijo ve en televisión no son sanos... la mayoría de los productos que se anuncian como saludables en realidad tienen altos contenidos en azúcar, grasas u otros ingredientes que los hacen malos para la salud.

"El mayor estudio realizado en España sobre la publicidad televisiva de alimentos dirigidos a los niños ha concluido que la mayoría de los productos que se anuncian como saludables en realidad tienen altos contenidos en azúcar, grasas u otros ingredientes que los hacen malos para la salud.

“En nuestro país, un menor ve de media unos 25 anuncios de bebidas y alimentos al día y, de todos ellos, dos tercios son productos no recomendables”, resume a Materia Miguel Ángel Royo-Bordonada, investigador de la Escuela Nacional de Salud Pública y coautor del estudio.

El trabajo ha analizado los anuncios emitidos durante siete días en tres canales para niños (Boing, Disney Channel y Neox) y en el horario infantil de dos cadenas generalistas (Antena 3 y Tele 5). Los resultados muestran que, de todos los productos anunciados (169), más de la mitad utilizaba reclamos nutricionales y de salud como: rico en vitaminas y minerales, bajo en grasas, bajo en sal… En realidad, recalca el estudio, la mitad de esos productos son poco saludables.

“Los productos más preocupantes por la frecuencia con la que se anuncian y por ser además muy atractivos para los niños son los cereales de desayuno y los lácteos, incluidos los bajos en grasa”, explica Royo-Bordonada. “Ambos pecan de los mismo, un alto contenido en azúcar”. 

Hace unos meses, un estudio encontró niveles de azúcar “inaceptablemente altos” en los zumos infantiles, un ingrediente cuyo exceso es un grave escollo a la hora de reducir las galopantes tasas de obesidad infantil y juvenil. 

Ante este problema, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha llegado a pedir un mayor control de las grandes empresas alimentarias, pues su publicidad tiene efectos tan "desastrosos como efectivos" para promocionar comida con altísimos niveles en sal, azúcar y grasas entre los niños.

En España, el reclamo nutricional más frecuente, presente en la mitad de los productos analizados, es destacar su contenido en vitaminas y minerales. Pero los resultados muestran que el 80% de los alimentos que resaltan estas cualidades representan en realidad a los productos menos saludables. De las nueve propuestas que empleaban este tipo de publicidad, siete eran pobres en nutrientes y de una alta densidad energética, según el trabajo, que se ha publicado en la revista Gaceta Sanitaria, publicada por la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS).

Entre los productos menos recomendables y más anunciados también están la bollería industrial, con alto contenido en grasas; chocolates y confitería y cremas untables, con demasiada grasa, azúcares y sal; y aceites, salsas, potenciadores del sabor y sopas deshidratadas o enlatadas.

El estudio ha realizado un perfil nutricional de cada uno de los alimentos de acuerdo con la normativa oficial de Reino Unido. Las autoridades alimentarias de ese país aplican unos estándares que, al contrario de lo que se hace en España, analizan todos los ingredientes de un producto y lo califican como saludable o menos saludable.

“En España estamos permitiendo que un producto que no cumple con un perfil nutricional sano sea anunciado como tal en virtud de un solo nutriente”, alerta Royo-Bordonada. El estudio recuerda que hay un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 2006 con la intención de que solo los alimentos saludables puedan ser anunciados con reclamos nutricionales o de salud, pero, 10 años después, aún hay que desarrollarlo, resalta el médico.

En España existe el código PAOS para la autorregulación de la publicidad de estos productos para menores, pero, según el autor del estudio, el pacto “no se está aplicando y además no funciona bien”. En su opinión habría que seguir los criterios de la OMS e impedir que cualquier producto que no cumple el perfil nutricional sano se anuncie a menores, en especial “a los que aún no son capaces de discernir mensajes engañosos o persuasivos”, concluye.

Albert Goday, jefe de Endocrinología del Hospital del Mar (Barcelona), ofrece una opinión independiente sobre el estudio. "Este trabajo aborda un tema poco tratado en España", resalta. "Se trata de un problema muy importante en nuestro país pues tenemos unas tasas de obesidad demasiado altas y crecientes, aunque parece que en los últimos años se están estabilizando", explica. Y en este problema tele y obesidad parecen ir de la mano. "Las horas de pantalla", destaca, "son uno de los factores determinantes asociados a la obesidad infantil, cuanto más tiempo, mayor es el sobrepeso y la obesidad".

El tipo de publicidad tratado refleja un cambio de la sociedad: la gente quiere comer mejor, comer más sano, dice Goday. Esto "es algo positivo de lo que deberían aprovecharse las autoridades sanitarias para promover mejores hábitos alimenticios y legislar para proteger a los niños, el eslabón más débil de la cadena", resalta. La parte negativa, reconoce, es que hay demasiados productos que se anuncian con un mensaje engañoso. "No por contener mucho de algún ingrediente que se percibe como positivo un producto deja de ser poco saludable", concluye."               (Nuño Domínguez, El País, 08/01/17)

11/1/17

Resulta difícil de entender que el Estado tenga que asegurar una renta de forma indiscriminada, compatible con un salario. Nos acercaríamos al complemento salarial propuesto por Ciudadanos, a una ayuda, no a los trabajadores sino a los empresarios

"Por primera vez en un país, Finlandia, se va a implantar la renta básica incondicional. Bien es verdad que se realiza a título de prueba durante dos años, afectando exclusivamente a 2.000 ciudadanos escogidos aleatoriamente entre los parados y en una nación, de las más ricas de Europa y con una población relativamente reducida. 

Sus promotores fundamentan la propuesta en los cambios tecnológicos que van a afectar a la producción, robotizando muchas de las actividades en las que la mano de obra no va a ser necesaria. Las maquinas sustituirán a los trabajadores, con lo que las cifras de desempleo serán insostenibles, y el Estado no tendrá más remedio que adoptar medidas para reducir los niveles de pobreza.

La mecanización progresiva de la actividad económica presenta dos fachadas, la eliminación de puestos de trabajo y el incremento de la productividad. Son cara y cruz de la misma moneda. Es decir, que aun cuando el número de asalariados sea menor la producción se incrementará, y la renta per cápita también. (Ver mi artículo del pasado 8 de diciembre en este mismo medio)

El desempleo no es la consecuencia de una menor actividad o de una disminución de recursos. Si hay algún problema, no es de producción sino de distribución. Parece lógico por tanto que se quieran evitar las consecuencias negativas de los adelantos tecnológicos mediante una política redistributiva, de forma que lejos de haber ciudadanos perjudicados todos sean beneficiados por el incremento de productividad y el aumento de la riqueza.

Las razones, sí, son de justicia y de equidad, pero también de estabilidad política. No se puede condenar a una porción importante (y además creciente) de la población a la pobreza. Incluso hay una razón más y esta de orden económico: si la renta se concentra en pocas manos, se dañarán gravemente el consumo y la demanda, con lo que a medio plazo serán la producción y la propia renta las que sufran, produciéndose un colapso de la actividad económica. 

En este sentido resultan consecuentes los argumentos con los que se quiere defender la renta básica universal.

Otra cuestión es si esta medida es la más idónea para conseguir el objetivo perseguido o si, por el contrario, el camino mejor para compensar la reducción de empleos que puede derivarse de la robotización no es en primera instancia el reparto del trabajo existente, bien reduciendo la jornada laboral bien la vida activa. 

El problema desde luego no es nuevo. Desde la Revolución Industrial hasta los años ochenta del pasado siglo el incremento de la productividad ha permitido la disminución del tiempo de trabajo, compensando así, al menos en parte, la destrucción de puestos de trabajo que la mecanización de la actividad productiva origina. 

Es a partir de esta segunda fecha cuando el tiempo dedicado al trabajo no solo no se ha reducido, sino que para una buena parte de la población se ha incrementado. Incluso el único país que se había atrevido a adentrarse por este camino, Francia, con la semana de 35 horas, está a punto de dar marcha atrás en el proceso iniciado. 

Pero la excepcionalidad de los últimos treinta años no se encuentra en la falta de eficacia de esta medida en sí misma para evitar el desempleo, sino que encuentra su explicación en la globalización y en la Unión Europea, que estarán presentes y obstaculizarán con igual o más fuerza cualquier otra fórmula (incluyendo la renta básica) encaminada a disminuir la desigualdad.

Los apologetas de la renta básica, con una nomenclatura un tanto confusa acerca del republicanismo y conceptos parecidos, recurren a una realidad conocida desde hace bastante tiempo y sobre la que autores como Fichte, Herman Heller o Karl Popper habían insistido ya. Que la propiedad y la riqueza influyen sobre la libertad y la democracia, y que para que estas subsistan se precisa de cierto grado de igualdad. 

Sin Estado social, el Estado de derecho y democrático devienen conceptos vacíos y una farsa. Pero ello no quiere decir que haya que asumir la renta básica, y mucho menos de índole incondicional y sustituta de todos los otros mecanismos de solidaridad e igualdad.

El desarrollo doctrinal acerca del Estado social se ha perfeccionado lo suficiente como para presentar un conjunto de elementos coherentes que se complementan y forman un mapa completo de ayudas sociales (entre las cuales la renta básica incondicional es un concepto ajeno): el derecho al trabajo, que lleva implícito practicar una política de pleno empleo; derecho a una vivienda digna; sanidad y educación pública; y el derecho a recibir prestaciones económicas en todo tipo de contingencias (seguro de desempleo, ilimitado en el tiempo, seguro de enfermedad, de incapacidad laboral, en la vejez, ayuda familiar, etc.).

El objetivo principal es que todos los ciudadanos que lo deseen cuenten con un puesto de trabajo digno y adecuadamente remunerado, y solo cuando de forma excepcional la sociedad no pueda garantizar a un ciudadano un empleo o cuando alguna contingencia (enfermedad, accidente laboral, vejez) le impidan desarrollarlo, el Estado deberá dotarle de una prestación económica que le permita mantenerse durante el tiempo que dure la situación excepcional y le impida caer en la indigencia y en la exclusión social. 

Toda ayuda debe ser condicionada y obedecer a un motivo concreto; de lo contrario, no se sabrá si los recursos se gastan adecuadamente.

Lo que resulta difícil de entender es que el Estado tenga que asegurar una renta de forma indiscriminada, y mucho menos si tal prestación se hace compatible con un salario. En este último caso nos estaríamos acercando al complemento salarial propuesto por Ciudadanos y que en realidad constituye una ayuda no a los trabajadores sino a los empresarios. 

Lo lógico es que el Estado reconozca la prestación solo cuando la sociedad no puede facilitar un empleo, y solo durante el tiempo -pero todo el tiempo- que esta situación permanezca. Por otra parte, la consecución de la idoneidad de los salarios debe fundamentarse en una legislación laboral tuitiva y justa que, entre otras cosas, otorgue a los sindicatos un papel significativo en la negociación colectiva.

Se podrá objetar -y de hecho así lo hacen los defensores de la renta básica- que la teoría del Estado social nunca se ha practicado totalmente y de forma fiel en la práctica. Lo cual es cierto y mucho más desde que el neoliberalismo se ha hecho hegemónico y ha impuesto la globalización y los patrones de comportamiento económico que rigen en la Unión Europea. Pero estos mismos condicionantes e impedimentos juegan para cualquier fórmula de protección social que se quiera implementar. 

Desde luego, las dificultades y los obstáculos existirán en mayor medida para el establecimiento de la renta básica, a no ser que se trate de países de las características de Finlandia y siempre que sustituya a otra serie de prestaciones, de manera que no es fácil saber si se trata de un avance social o, por el contrario, de un retroceso. 

Es significativo que sea un gobierno de derechas el que haya decidido poner a prueba en Finlandia la renta básica y, por lo que hasta ahora se conoce, con características que presentan muchas dudas sobre la progresividad de la medida.

El Gobierno finlandés, y en realidad todos los partidarios de la renta básica incondicional, insisten en el ahorro de gastos burocráticos que representaría. Subyace en estos planteamientos una cierta desconfianza hacia el Estado y la ambición de establecer en la protección social un cierto automatismo, similar al que ha aplicado el neoliberalismo a la política monetaria.

 Prescindir de la vigilancia y supervisión del Estado es perder el control de la adecuación y justicia de las prestaciones y dejar el campo libre a la casualidad o, lo que es peor a la arbitrariedad, y a los buscadores de rentas fáciles.

Los apologistas de la renta básica han insistido en el hecho de que su implantación es viable económicamente. Estoy de acuerdo. Otra cosa es que lo sea social y políticamente. Es viable económicamente siempre que se obtengan nuevos recursos a través de una reforma fiscal, especialmente en el impuesto sobre la renta, y siempre también que sustituya a otras prestaciones sociales. 

Surgen entonces una pregunta: ¿Cuál es el coste de oportunidad? ¿Si realmente contásemos con todos esos recursos no sería posible establecer una red de asistencia social más eficaz y justa que la renta básica?

La respuesta a la robotización de la actividad productiva no puede ser la de un mundo en el que unos pocos trabajen y el resto de la población se encuentre subsidiada por el Estado. No sería ni justo ni posible.

 Tendría que ser la de un mundo en el que mediante la reducción generalizada del tiempo de trabajo, derivada del incremento de la productividad, se consiguiese el pleno empleo, al que de ningún modo se debería renunciar."                         (Juan Francisco Martín Seco, República.com, 05/01/17)

10/1/17

“También nos roban el fútbol”... las multinacionales y las televisiones

"¿Son el Real Madrid y el Barcelona sólo clubes de fútbol o más bien se trata de franquicias deportivas? Sobre el papel, en su día no se convirtieron en sociedades anónimas, pero en la práctica operan igual que multinacionales del entretenimiento.

 En 2008 los ocho clubes españoles que compitieron en la Copa de Europa (Champions League) contaban, desde cuatro años antes, con plataforma en Internet, seis de ellos con servicios de televisión y la mayoría con emisoras de radio. Tienden, además, a fichar futbolistas que rebrillan por su “marca” en el mercado global.

 Cuando el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, cerró el fichaje del brasileño Kaká, fue una de las primeras ideas que destacó: la contratación del “astro” brasileño había permitido la firma de nuevos acuerdos de publicidad y patrocinio. 

Durante la última década se multiplicó por diez el dinero pagado por las multinacionales para esponsorizar clubes de las grandes ligas europeas. “También nos roban el fútbol”, titulan Ángel Cappa y María Cappa el libro recientemente publicado en la colección A Fondo de la editorial Akal. 

Adidas ha llegado a pagarles en un año 38 millones de euros al Real Madrid y otros 27 millones al Bayern Munich en calidad de espónsor. No parece que malbaraten los capitales: el millón de zamarras vendidas con la “marca” Cristiano Ronaldo en la temporada 2013-2014 superaron en 80 millones de euros lo que costó el fichaje del futbolista. 

A los dos días de anunciar el club merengue la adquisición de James Rodríguez, se vendieron 300.000 camisetas con su nombre. Pero el negocio tiene su reverso, detallan los autores del libro de 270 páginas que aborda la mercantilización y “robo” del balompié a sus aficionados desde múltiples puntos de vista. 

Según afirmaciones del ministro de Desarrollo de Alemania (recogidas en el ensayo a dos voces), la camiseta oficial de la selección germana costaba 85 euros en 2014, de los que 37,4 se quedaban en las tiendas oficiales, otros 13,5 euros en impuestos (en concepto de IVA), mientras que 16,2 euros retornaban a la empresa proveedora (en este caso Adidas); el resto del capital se distribuía entre fabricantes, intermediarios, la federación alemana de fútbol, gastos de marketing, distribución y otras partidas. 

A las obreras del zurcido se les remuneró con 15 céntimos por camiseta. Pero la compraventa de las elásticas configura sólo una parte del entramado mercantil que rodea a este deporte adjetivado como “rey”. Incluso el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó en 2015 la compra a través de su consorcio empresarial de un club de fútbol, el Atlético Nacional de Colombia, por 100 millones de dólares. 

Ángel Cappa es entrenador de fútbol y ha trabajado en clubes como el Real Madrid, el Tenerife y los argentinos River Plate y Rácing de Avellaneda. Además ha publicado cuatro libros sobre balompié: “Fútbol sin trampa: en conversaciones con César Menotti”, “La intimidad del fútbol”, “Y el fútbol, ¿dónde está?” y “Hagan juego”. 

En cuanto a María Cappa, ha ejercido el periodismo en medios como La Marea y el diario.es; también ha sido profesora de Investigación Artística en Dramaturgia en la Universidad Internacional de La Rioja. La selección de citas que incluye el libro revela el tipo de fútbol que reivindican los autores; a veces se apoyan en el testimonio de escritores e intelectuales: “Creo que el fútbol era hace setenta años más espontáneo y menos táctico, con la consecuencia de que se metían muchos más goles” (Miguel Delibes); “La clásica noción de juego sigue existiendo, pero sólo como condición subsidiaria; ahora la prioridad es desembozadamente mercantil. 

El jugador ha pasado a ser una pieza de consumo y de especulación” (Mario Benedetti); en otras ocasiones recurren a los profesionales: “¿Fútbol como diversión? Sería lindo recordarlo más veces, pero hay tanto dinero, tanto negocio que perturba” (Diego Forlán); “Yo no me voy del todo conforme si no disfruté de un partido” (Fernando Redondo). 

El libro de la colección A Fondo, coordinada por el periodista Pascual Serrano, aporta información prolija y una perspectiva global de un deporte que, aun en su estadio actual, el excapitán del Fútbol Club Barcelona, Xavi Hernández, asimila a “una pelota y unos amigos”. O que el señero exfutbolista del Real Madrid, Alfredo di Stéfano, capturaba en su esencia: “Para hablar de fútbol puedes poner los números que quieras: 4-2-4, 4-4-2, 5-3-2… Pero para jugar bien los números no sirven para nada”. 

Sin embargo, la pelota circula hoy por otros vericuetos. Una decena de clubes de la primera y segunda división españolas ingresaron más de 1.000 millones de euros en cinco años –entre 2002 y 2007- por las reclasificaciones urbanísticas. Una consultora financiera, KPMG, señaló en un informe que el fútbol español, en su vertiente profesional, generó más de 7.600 millones de euros (0,75% del PIB) de manera directa e indirecta en la temporada 2012-2013. 

Los autores mencionan las “multinacionales deportivas”. El Manchester United fue uno de los clubes que marcó la senda. Pero tampoco el entramado se sostendría sin el rol desempeñado por el periodismo deportivo, con un discurso en muchas ocasiones “banal” e “idiotizante”. Muestra de ello fueron los debates durante meses sobre el estado de melancolía de Cristiano Ronaldo. 

Karl Marx afirmaba que la religión era el opio del pueblo. Ángel Cappa y María Cappa subrayan las palabras de dos de las estrellas de la radio deportiva, José Ramón de la Morena y Manolo Lama, narrador este último en la Cadena Cope de los partidos del Real Madrid, quien explica: “Con todo lo que está pasando, con el paro, los dramas, la corrupción… Si la gente no está quemando las calles, es por el deporte”. 

El libro extiende la mirada al ámbito “macro”, por ejemplo, a los tejemanejes y tramas mafiosas urdidas por la FIFA (“representa mejor que ninguna otra institución la esencia del neoliberalismo”), a las que dedica cerca de 70 páginas muy documentadas; también a las dimensiones del deporte como actividad puramente crematística. 

De hecho, “ya forma parte de las industrias con mayor facturación del mundo, junto con la alimentaria, la farmacéutica, la armamentística y el narcotráfico, aunque ha sido la deportiva la que más ha aumentado en los últimos años; en 2012 su ratio de negocio creció a mayor velocidad que el del PIB mundial”.

 En 2014, la previsión de ingresos de los Juegos Olímpicos, el Mundial de Fútbol y la Super Bowl se elevó a 95.000 millones de euros (45.000 y 36.000 millones de euros en las dos ediciones anteriores). A ello se agrega el imperio de las televisiones que, afirman los autores del ensayo, “condicionan los reglamentos, la organización y los horarios de los encuentros”. 

El libro penetra en todos los frentes. Los acuerdos de la Liga de Fútbol Profesional (los explícitos y los ocultos) con Mediapro y Telefónica por los derechos de retransmisión televisiva de los partidos; el desembargo de grandes inversores en las entidades (multimillonarios rusos en el Chelsea, el Arsenal o el Mónaco; jeques árabes en el París Saint-Germain, el Manchester City o el Málaga; grandes fortunas de Singapur en el Valencia, o capital chino en el Español y el Atlético de Madrid); el monto global -3.400 millones de euros- que en el curso 2015-2016 el fútbol europeo dedicó a fichajes. No queda resquicio donde no entre el dinero.

 Al otro lado del “charco”, ejemplos como el de México, que Ángel Cappa y María Cappa explican en 15 páginas, desbordan cualquier límite (siete de los consorcios mexicanos más poderosos –entre ellos el Grupo Televisa, Grupo Pachuca, TV Azteca y Cementos Cruz Azul- se reparten hasta 15 entidades deportivas de primera división). 

Y si además, Pelé, “siempre amable con el poder, siempre moderado en sus opiniones políticas, es la figura ideal para cualquier operación de marketing”, ¿qué le queda al viejo aficionado, al niño que juega en las villas más pobres del mundo, de este deporte de origen plebeyo convertido en espectáculo, dinero, poder y disciplina? 

“Devolverle el fútbol a la gente”, concluyen los autores, que dedican el último capítulo –“Rebelión en la granja”- a las alternativas. En Europa, se han difundido en los últimos años algunos manifiestos contra el fútbol moderno, ése que paga 17 millones de euros anuales netos a Cristiano Ronaldo y 22,5 millones al barcelonista Leo Messi (2.200 y 2.900 veces por encima del salario mínimo).

 Entre las propuestas destacan la rebaja del precio de las entradas, la posibilidad de ver los partidos de pie, el respeto a las tradiciones de los clubes y la expulsión de los ultras violentos. En el caso español, Ángel Cappa y María Cappa han establecido una tipología de clubes modestos y recuperados por la afición. El primero es el Unión Club Ceares, de Gijón, que tras el fracaso en la gestión de un hostelero de la zona retornó a las raíces, a ser un equipo de barrio.

 Muchos de los directivos provienen del activismo político. En verano organizan actividades y fiestas, y se sienten muy a gusto jugando en tercera división. Principios similares rigen la actividad del Club de Accionariado Popular Ciudad de Murcia, refundado en 2010 tras dos desapariciones. Para no depender de empresarios, cada socio invierte 500 euros en cinco años. Promueven acciones contra el racismo y han constituido un equipo con personas discapacitadas.

 Por último, el Xerez Deportivo, que acumulaba deudas por valor de 30 millones de euros en 2013, se refundó antes de la quiebra y en sólo un año reunió a 5.000 socios. Esta sociedad deportiva sin ánimo de lucro es una de las que participa en el encuentro de clubes con accionariado popular, que tiene lugar una vez al año desde 2014.

 “Se trata de recuperar lo que nos quitaron –concluyen los autores-, los jugadores deberían sentir el fútbol como amateurs que, por otra parte, es la manera más eficaz de ser profesional”.                   (Enric Llopis , Rebelión, 06/01/17)

9/1/17

El espejismo del ingreso universal con su adiós al pleno empleo

"Que una sociedad garantice un ingreso decente a todos sus miembros es, evidentemente, un objetivo legítimo. Pero ello no implica la adhesión a los proyectos de ingreso universal, de base, etc. Estos proyectos se basan en un postulado erróneo, conducen a un callejón sin salida estratégico y renuncian al derecho al empleo. 

Adiós al pleno empleo, viva el ingreso 

 La idea de un ingreso universal se encarna en múltiples proyectos/1. Pero, más allá de sus diferencias, todos se desarrollan en la intersección de dos propuestas más o menos explícitas. La primera es conocida: las ganancias de productividad hacen que no se pueda alcanzar el pleno empleo. Y como toda actividad humana es creadora de valor, hay que redistribuir la riqueza producida mediante un ingreso desconectado del empleo. 

 Admitamos durante un instante, aunque esa previsión es altamente discutible/2,que las ganancias de productividad ligadas a las nuevas tecnologías son portadoras de una hecatombe de empleos y que un empleo sobre dos será automatizado en los dos próximos decenios. 

Los partidarios del fin del trabajo dicen entonces: “veis claramente que ya no habrá empleo para todo el mundo, -por lo que-es necesario un ingreso universal para redistribuir la riqueza producida por los robots”. Hay que rechazar absolutamente ese “por lo que”. Otro razonamiento es en efecto posible: “Los robots hacen una parte del trabajo en nuestro lugar, -por lo que- nuestro tiempo de trabajo puede disminuir”. 

Es lo que ha ocurrido a escala histórica (no espontáneamente sino bajo la presión de las luchas sociales): las ganancias de productividad han sido, en gran parte, redistribuidas bajo forma de reducción del tiempo de trabajo. 

Pequeña economía política de lo numérico

 En la práctica nos encontramos con que las ganancias de productividad asociadas a las nuevas tecnologías tardan un tiempo en manifestarse.

 Los economistas se encuentran de nuevo confrontados con la “paradoja de Solow”: estas nuevas tecnologías se ven en todos los lugares, salvo en las estadísticas de productividad. Los intentos para salir de esta dificultad consisten en decir que el volumen de producción está mal medido por los métodos habituales: estaría subestimado, de tal forma que las ganancias de productividad serían finalmente más elevadas que lo que parece.

Los correctivos propuestos se basan en su mayor parte en un olvido de la vieja distinción entre valor de uso y valor de cambio que lo numérico estaría embrollando. El desarrollo de la economía de plataforma (Uber, etc.) y de los GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) ha estimulado en efecto las innovaciones teóricas a menudo impresionistas pero que se apoyan en su mayor parte en nuevas definiciones de la producción o de la captación de valor.

 La cuestión que es necesario plantearse es la de saber si las nuevas tecnologías hacen verdaderamente necesario un tal “sobrepasamiento” de la teoría del valor. Aun a riesgo de conservadurismo es necesario, aquí, dar un paso atrás: es preciso discernir lo que es efectivamente nuevo a la vez que se toma distancia de la idea fácil según la cual las innovaciones técnicas determinarían mecánicamente los cambios sociales adecuados. Esta fascinación ante las proezas de la técnica conduce bastante rápidamente a la precipitada conclusión de que la clase asalariada está condenada. 

 Para quitarse de encima ese dispositivo ideológico, lo más simple es preguntarse cuál es el modelo de las empresas “numéricas”. Dicho de otra forma: ¿cómo ganan dinero? Apple vende smartphones y tabletas; su modelo se distingue en un casi-monopolio que se basa, por un lado, en una sobreexplotación de la mano de obra y, por otro, en la renta que le proporciona la adición de los consumidores a su sistema cerrado. Pero, a fin de cuentas, Apple gana dinero vendiendo mercancías. 

No hay pues nada nuevo bajo el sol desde este punto de vista y ello permite subrayar un resorte ideológico consistente en la mezcla de dos cosas: los resultados notables del producto y el hecho de que es una mercancía clásica. La misma cosa se podría decir de Amazon, que no es otra cosa que un distribuidor de mercancías almacenadas en inmensos hangares (o de grandes servidores para los bienes numéricos) que son manipulados por proletarios. La tipología de las plataformas es todavía más diversificada. 

Por ejemplo, Blablacar y Uber no tienen exactamente la misma lógica. En el primer caso, la plataforma pone en contacto a dos personas que han escogido hacer el mismo trayecto y comparten los gastos. Se trata entonces de una transferencia de renta entre personas individuales que no crea en sí misma valor. Por contra, la plataforma percibe una comisión que corresponde a la venta de un bien mercantil, en este caso el servicio de puesta en contacto. Uber, y otras muchas como TaskRabbit en Estados Unidos, funcionan más bien como agencias de trabajo temporal, poniendo a disposición a “asalariados” que van a realizar una tarea para un cliente que va a pagar por esa prestación.

 Las aplicaciones de puesta en relación hacen así posibles transacciones que habrían podido ser realizadas bajo otras formas pero a un precio más elevado o no se habrían realizado. Se podría hablar de empresa virtual que pone directamente en contacto al comprador del servicio con una persona “asalariada”. Desde un punto de vista estrictamente económico no hay verdaderamente nada nuevo bajo el sol. La plataforma rentabiliza su inversión y sus algunos asalariados, cobrando una comisión: la mercancía que vende es el servicio de puesta en relación. 

El trabajador recibe una remuneración, como lo haría un pequeño artesano. La gran diferencia es evidentemente la no aplicación (potencial pero no inevitable) de toda legislación social y fiscal. Este sector de la gig economy se asemeja al llamado sector informal o no declarado de los países en desarrollo y el estatuto de sus participantes es frecuentemente más próximo al de un jornalero del siglo XIX que al de asalariado o incluso trabajador autónomo. Ello es particularmente evidente en el caso del micro-trabajo que consiste, como explica el sitio web foulefactory.com, en automatizar las “tareas manuales más laboriosas” mediante una remuneración mínima. 

El ejemplo emblemático es el del Turco Mecánico (Mechanical Turk) de Amazon: esta plataforma (mturk.com) pone en contacto a particulares y empresas que proponen microtareas. La misma denominación de Turco Mecánico es reveladora. Hace referencia a la famosa superchería de finales del siglo XVIII: un autómata vestido a la moda turca jugaba al ajedrez (y ganaba la mayoría de las veces). En realidad era un ser humano que manipulaba al maniquí.

 Amazon reivindica orgullosamente la referencia a ese subterfugio, anunciando el slogan “inteligencia artificial”: se reconoce así que muchas tareas que parecen haber sido automatizadas son de hecho realizadas por pequeñas manos pero diseminadas a través del mundo y subpagadas. Amazon simboliza así el verdadero subterfugio ideológico consistente en transformar el recurso a esta sobreexplotación en maravilla de la tecnología. 

 Adiós a la teoría del valor

 Un paso suplementario se realiza con las teorías del digital labor. Ese trabajo gratuito realizado por los consumidores que surfean en internet sería explotado, ya que produce una información que se capta integralmente sobre el sitio web y que será revendida: hay pues captación de valor producida por los “pro-consumidores” (prosumers). Este esquema conduce a elaboraciones teóricas a veces descabelladas y que pueden incluso presentarse en un marco conceptual que evocaría la teoría del valor. Este es el caso de Christian Fuchs que lleva hasta el extremo la tradición operaria italiana: “la fábrica es el lugar del trabajo asalariado, la fábrica no está solamente en el edificio: está en todos los lugares”/3. 

 Para Antonio Casilli, otro teórico del digital labor, creamos valor sin saberlo, especialmente a través de los objetos conectados: “el simple hecho de encontrarse en una casa o en una oficina ‘inteligentes’. es decir equipadas de dispositivos conectados, es ya productor de valor para las empresas que colectan informaciones”/4. Es necesario entonces “reconocer la naturaleza social, colectiva, común, de todo lo que se produce en términos de contenido compartido y de datos interconectados y prever una remuneración que mida volver a dar al common lo que ha sido extraído. 

De donde la idea, que defiendo, del ingreso de base incondicional”. Esta justificación del ingreso de base se basa en una extensión ilegítima de los conceptos de valor y de explotación y, finalmente, de una incomprensión de las relaciones sociales capitalistas. El gran problema del capitalismo numérico es al contrario su incapacidad de mercantilizar los bienes y servicios virtuales que produce. 

Otros dos adeptos del capitalismo cognitivo van todavía más lejos al proponer un ingreso social garantizado que debería “ser concebido e instaurado como un ingreso primario ligado directamente con la producción, es decir como la contrapartida de una actividad creadora de valor y de riqueza en la actualidad no reconocida y no remunerada”/5. El término de “ingreso primario” remite a la distribución “primaria” de los ingresos, entre salarios y beneficios. Dicho de otra forma, el ingreso garantizado es pensado como una forma suplementaria de ingreso que debería agregarse al salario y al beneficio. 

Pero este ingreso correspondiente a una creación de valor ex nihilo nos hace entrar en un mundo paralelo fantasmágorico que ya no es el capitalismo. 

 Saldo de cualquier cuenta 

El primer impasse estratégico de los proyectos de ingreso universal se basa en una idea raramente subrayada que por otra parte reenvía al postulado de base, es decir que el pleno empleo está en lo sucesivo fuera de alcance. Sin embargo, es fácil mostrar, casi aritméticamente, que el pleno empleo es esencialmente una cuestión de reparto /6. 

Decir que el pleno empleo está fuera de alcance equivale pues a admitir que es imposible modificar la distribución del valor agregado de las empresas en el sentido de una creación de empleos por reducción del tiempo de trabajo. Sin embargo los proyectos de ingreso universal implican, también ellos, una modificación de la distribución de los ingresos necesaria para financiar el ingreso incondicional en un nivel “suficiente” para asegurar un nivel de vida decente. 

Pero, ¿por qué ese cambio en la distribución –al menos tan drástico- sería más fácilmente aceptado por los dominantes que un reparto del trabajo? Los partidarios del ingreso universal se encuentran a continuación confrontados con una contradicción fatal. Si el ingreso es “suficiente” o “decente”, su financiación implica redesplegar ampliamente la protección social, ya que no hay fuente autónoma de creación de valor. Ello supone una regresión social que consiste en remercantilizar lo que ha sido socializado. 

Si el ingreso se fija en un nivel modesto, como etapa intermedia, entonces el proyecto ya no se distingue de los proyectos neoliberales y les prepara el terreno. Al idealizar al precariado como si correspondiese completamente a un trabajo más autónomo que permitiría liberar las iniciativas, se ocultan las formas más clásicas y dominadas. Al proponer el sobrepasamiento de la condición salarial hacia un post-asalariado adosado a un ingreso de base se facilita la tarea de los que organizan en la práctica la vuelta al pre-trabajo asalariado.

 Los partidarios progresistas de un ingreso de 1000 euros mensuales tienen el riesgo de favorecer la puesta en práctica de un ingreso universal de 400 euros –como saldo de todas las cuentas- que permitiría, además, reducir ventajosamente los costos de funcionamiento del Estado de Bienestar. 

Adiós al programa de transición 

 La combinación de fundamentos teóricos erróneos y de orientaciones programáticas vacilantes conduce fatalmente a renunciar o a girar la espalda a los ejes esenciales de un proyecto coherente, que empiece por la reducción del tiempo de trabajo. 

Más allá de algunas posiciones conciliadoras (“eso es complementario”) los partidarios del ingreso universal ignoran o desacreditan esta palanca de acción. Para Philippe Van Parijs, uno de los grandes promotores de la renta universal, ella es “una idea del siglo XX, no del siglo XXI” porque “la realidad del siglo XXI” (a la que es necesario pues resignarse) es la “multiplición del trabajo atípico, del trabajo independiente, del trabajo a tiempo parcial, de los contratos de todo tipo”/7. 

 Proyectándose en un futuro indistinto, todos estos proyectos saltan por encima de la necesaria movilización alrededor de medidas de urgencia como el aumento del salario mínimo y de las rentas mínimas sociales (con su extensión a los jóvenes de 18 a 25 años). Al resignarse a la precarización dejan en realidad el campo libre a los proyectos liberales de un ingreso mínimo único e insuficiente que sustituiría a las rentas mínimas sociales existentes.

 Al favorecer el espejismo de un salario para toda la vida o un ingreso incondicional, estos proyectos obvian una versión radicalizada de la seguridad social profesional que asegure la continuidad del ingreso/8 (se entiende por seguridad social profesional la que tiene por objeto asegurar la continuidad del recorrido profesional y el mantenimiento de los ingresos frente a las rupturas unilaterales de los contratos, a la vez que se instaura el derecho a la movilidad de las personas; según algunas propuestas los ingresos correspondientes a los períodos de no trabajo se financiarían por cotizaciones mutualizadas a cargo de las empresas; ndt). En fin, estos adioses al pleno empleo impiden plantear la cuestión de las necesidades sociales y de adoptar una lógica de Estado “empleador en último término”. 

La cuestión ecológica permanece ausente, salvo que la frugalidad del ingreso de base sea suficiente para desencadenar el decrecimiento. De forma general, el éxito de estos proyectos se explica sin duda por las coordenadas de un período bastante de pesadilla. Parecen representar atajos que permitan sortear los obstáculos y pasar de nuevo a la ofensiva.

 Se encuentra esta misma búsqueda de soluciones milagro en terrenos conexos: las monedas mágicas (“libre”, “doble” o “refundadora”) para crear actividad, la vuelta a las monedas nacionales para salir de la crisis del euro, el sorteo aleatorio para restablecer la democracia, etc. 

Estas utopías encantatorias no son solamente estériles: son también, desgraciadamente, obstáculos a la construcción de una estrategia de alternativa encarnada en la realidad de las relaciones sociales."             (Michel Hudson, Viento Sur, 03/01/16)

5/1/17

¿Es la renta básica universal la respuesta a la pobreza, la inseguridad y la desigualdad en materia de salud?

"A mediados de la década de 1970 tuvo lugar, durante cuatro años, un insólito experimento en la pequeña ciudad canadiense de Dauphin. 

Entre los beneficios estadísticamente significativos para quienes participaron en él se incluye la disminución de los contactos con médicos en relación con la salud mental y de los ingresos hospitalarios por “accidente y lesión”. También disminuyeron los diagnósticos de salud mental en Dauphin. 

Una vez concluido el experimento, estos beneficios en materia de salud pública desaparecieron/1. ¿Cuál fue el tratamiento ensayado? Fue lo que ha venido en llamarse una renta básica: un pago regular e incondicional desembolsado a cada habitante. Este experimento pionero, un temprano ensayo aleatorizado en la esfera de la política social, tuvo que suspenderse al agotarse el presupuesto y debido a la pérdida de interés político antes de que pudiera realizarse una evaluación estadística completa.

La relación entre desigualdad y mala salud está establecida desde hace tiempo/2. Los mecanismos reales que subyacen a esta relación no se conocen tanto. Los datos del estudio de Dauphin, vueltos a examinar por un equipo de la Universidad de Manitoba en la década de 2000, indican que podría haber una asociación entre inseguridad de los ingresos y mala salud/1.

 Todos los adultos de Dauphin que ganaban menos de 13 800 dólares (13 000 euros) tenían derecho a percibir la subvención de 4 800 dólares al año. Los investigadores compararon Dauphin con otras ciudades similares y buscaron mejoras relativas del uso de los servicios de salud pública y datos de escolarización de la época.

Recientemente han proliferado los llamamientos al diálogo sobre una renta básica universal (RBU) por parte de partidos políticos, institutos de estudios (incluida la Royal Society for the Encouragement of Arts, Manufactures, and Commerce (RSA)), activistas, sindicatos y directivos de empresas como el director general de Tesla, Elon Musk. 

Estos llamamientos son una respuesta a la creciente inseguridad de los ingresos, cierta sensación de que los sistemas de bienestar pueden estar fallando, y como preparación para los efectos potenciales de la automatización y la inteligencia artificial en las perspectivas de empleo en sectores que podrían operar mejor con máquinas/3. Hay proyectos de pruebas piloto de algún tipo de RBU en Finlandia, los Países Bajos y Canadá como respuesta potencial a estas cuestiones y preocupaciones/4.

Pese a que el estudio de Dauphin solamente incluyó a los habitantes más pobres de una pequeña ciudad, si partimos de que revela un vínculo causal entre una mayor disponibilidad de dinero y la mejora de la salud, cabe suponer que habrían intervenido tres efectos. En primer lugar, la propia cantidad de dinero disponible habrá reducido directamente la desigualdad económica. 

 En segundo lugar, el carácter incondicional del pago habrá reducido la inseguridad de los ingresos. Y en tercer lugar, existe un multiplicador social positivo por el que los comportamientos positivos asociados a una mayor seguridad económica suelen reforzarse recíprocamente; por ejemplo, aumenta el número de adolescentes que no abandonan la escuela porque ven que sus compañeros tampoco lo hacen.

 En conjunto, estos efectos podrían indicar que la inseguridad económica es un vector clave por el que la desigualdad agrava el estado de salud de los más desfavorecidos. Se trata sin duda de una hipótesis útil.

El de Dauphin no fue un estudio aislado. En Carolina del Norte (EE UU) tuvo lugar, en la década de 1990, un programa piloto de renta básica poco conocido y no intencionado. En el cuarto año de un estudio comparativo longitudinal de salud mental entre menores indios cheroquis estadounidenses y menores indios no estadounidenses en edades comprendidas entre los 9 y los 16 años, se construyó un casino en territorio cheroqui.

 El acuerdo estableció que todos los adultos cheroquis recibirían una parte del beneficio, aproximadamente 4 000 dólares al año cada uno. Los resultados también fueron asombrosos. Los menores cuyas familias recibieron los pagos mostraron, a la edad de 16 años, una salud emocional y del comportamiento significativamente mejor que sus homólogos ajenos a la tribu, que no recibieron ningún pago. 

Los padres también informaron de que el consumo de drogas y alcohol de su entorno también disminuyó al iniciarse los pagos/5. Estos cambios descritos entre los adultos eran observaciones no controladas, pero los investigadores no detectaron ningún otro cambio de política importante durante el estudio.

Mullainathan y Shafir describen un proceso de “escasez de ancho de banda” cognitiva, por el cual la escasez de recursos impide una toma de decisiones racional con un claro potencial de consecuencias negativas para la salud/6. Los estudios de casos de Canadá y Carolina del Norte indican que la escasez de ancho de banda podría contrarrestarse mediante una renta básica universal incondicional. 

Los sistemas complejos de créditos fiscales y seguridad social, como lo que se utilizan actualmente en el Reino Unido, envían señales confusas, en buena parte debido a unas condiciones y sanciones poco comprendidas y en ocasiones arbitrarias que generan nuevas penurias para los afectados. (...)"             (Anthony Painter , Viento Sur, en Rebelión, 03/01/17)